Gedragscode
Harmonie Euphonia Teteringen

Versie 1.1
Datum: 20 december 2023

Welkom bij Euphonia Teteringen!
Iedereen moet zich veilig voelen binnen en bij Harmonie Euphonia Teteringen. Als onderdeel van onze vereniging speel je een belangrijke rol in het creëren van een veilige sociale omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een onveilig gevoel kan onder meer veroorzaakt worden door pesten en grensoverschrijdend gedrag. Samen doen we zoveel mogelijk om deze situaties te voorkomen, zodat iedereen zich veilig voelt. Dat doen we niet alleen voor de kwetsbare leden, zoals minderjarigen, maar voor iedereen

Grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we elke vorm van (seksueel) gedrag of toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen worden ervaren. Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn, maar ook digitaal. Het kan opzettelijk of onopzettelijk gebeuren of binnen een ongelijke machtsverhouding (bijvoorbeeld docent – leerling, dirigent – lid, ed.) plaatsvinden. Handelingen of gedragingen die strafbaar zijn zullen bij politie of justitie worden gemeld.

Waar is deze gedragscode voor bedoeld
Als vereniging streven we naar een positieve en open sfeer waarbinnen iedereen elkaar met respect behandelt, zich houdt aan de reglementen en met plezier muziek kan maken. Om dit te bereiken en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is deze gedragscode opgesteld. Elke dirigent, docent, bestuurslid, commissielid en vrijwilliger draagt, door zich te houden aan de gedragsregels in deze code, bij aan het waarborgen van een veilige omgeving. De gedragscode is bedoeld voor Harmonie Euphonia Teteringen met haar eigen commissies en orkesten.

Dit zijn de afspraken die wij maken binnen onze gedragscode:
– We zorgen samen voor een veilige omgeving en sfeer.
– We gaan met respect met elkaar om. We discrimineren niet, sluiten niemand buiten en pesten heeft geen plaats. We zeggen er iets van als we iemand dit soort gedrag zien of horen vertonen.
– We zijn ons ervan bewust dat er machtsverschillen zijn binnen onze organisatie en we behandelen iedereen gelijk: niemand wordt voorgetrokken door bijvoorbeeld docenten, dirigenten, bestuursleden of anderen die beslissingen kunnen nemen over onze leden/deelnemers.
– Wanneer we over vertrouwelijke informatie van deelnemers of leden beschikken, gaan we hier zorgvuldig mee om. We verspreiden geen informatie als dat niet nodig is en we gaan zorgvuldig om met de informatie zoals voorgeschreven door de AVG.
– We dringen niet verder door in het privéleven van iemand dan functioneel noodzakelijk is.
– We onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van een minderjarige; maar ook bij een meerderjarige zonder toestemming te hebben gekregen.
– We raken de ander niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
– We zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerende/beledigende opmerkingen over anderen gemaakt worden.
– We zullen tijdens repetities, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden. Er is nooit een volwassene alleen met een minderjarig kind of een jongere op locatie. We hanteren daarbij het vier-ogen principe.
– Beroepskrachten en begeleiders van minderjarigen bij concerten en uitjes moeten te allen tijde een geldig VOG kunnen overleggen. Deze VOGs worden door het bestuur aangevraagd en geadministreerd.
– Indien we gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij een vertrouwenscontactpersoon van de BBM. In de gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van ons allen om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen
De BBM heeft meerdere vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld. Deze zijn beschikbaar voor onze Harmonie.

Contactgegevens zijn hier te vinden:
https://www.brabantse-muziekbond.nl/nieuws/vertrouwenscontactpersoon/

Scroll naar boven